Integritetspolicy

Arkcons hantering av personuppgifter enl dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

Vilka uppgifter hanterar vi?

Arkcon behandlar de personuppgifter som lämnats till oss.1
Det kan vara namn, e-postadresser, telefonnummer och postadresser.
I enstaka fall förekommer personnummer då vi för privatkund räkning ansökt
om Bygglov, där dessa uppgifter ingår.
Även övrig information som du som kund lämnat oss för att vi ska kunna
fullgöra vårt uppdrag gentemot dig.

Vart förekommer dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan finnas i vår telefon och e-post register (outlook).
I vårt faktureringsprogram (visma).
I respektive uppdrag som du ingår i kan dina uppgifter finnas i projektets
kontakt- och distributionslista med namn, telefonnummer och e-postadress.

Vilken information lämnas/hanteras?

Dina personuppgifter förekommer i vårt system då du varit byggherre,
beställare, entreprenör, leverantör eller ingått i en projekteringsgrupp.
Arkcon behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att
fullgöra vårt åtagande mot dig, för att ge god och välfungerande service.
Dina uppgifter delas vanligtvis inom projektgruppen för uppdraget.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Arkcons personal.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver detta på
grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller en
tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter för
marknadsändamål till tredje.

Hur sparas och skyddas dina uppgifter?

Arkcon sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål vi samlat in dem för.
Bygghandlingar ska enligt ABK 09 bevaras under minst 10 år. Under denna tid
kan personuppgifter knutna till handlingarna vara sparade.

Arkcon ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
Lars Carlsson på Arkcon ansvarar för Dataskyddsfrågor.
Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig.
Du kan begära radering av dina personuppgifter om de inte föreligger
lagstadgat krav på lagring, tex bokföring mm.
Om du vill utnyttja dina rättigheter till radering skicka ett brev eller e-post till
adressen upp till vänster på sidan.